ترمیم مو شیمی درمانی

ترمیم مو شیمی درمانی نوعی کلاه گیس می باشد که برای عزیزانی که دوره شیمی را انجام می دهند قابل استفاده می باشد و همانند موهای خود شخص می باشد.